leerlingzorg

leerlingzorg

Op De Kamperfoelieschool  staan de kwaliteiten en behoeften van alle kinderen centraal. Alle leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de kinderen en zij volgen en analyseren de vooruitgang die je zoon of dochter laat zien. De resultaten (uit eigen observaties en toetsen bijvoorbeeld) worden gebruik als bron om het onderwijs voor uw zoon of dochter passend te maken zodat uw kind zich optimaal ontwikkelt.

Op De Kamperfoelieschool wordt onderwijs geboden in (tenminste) 3 niveaugroepen om het aanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van alle kinderen in de groep. De groepen worden als volgt ingedeeld:

  • De basisgroep: dit is de grootste groep leerlingen en zij volgen de basisstof van de lessen.

  • De plusgroep: de kinderen die de stof al snel en goed begrijpen en goede resultaten laten zien horen bij de plusgroep, zij gaan na een verkorte instructie aan de slag met een deel van de basisstof en vervolgens de verrijkingsstof.

  • De hulpgroep: de kinderen die na de basisinstructie behoefte hebben aan extra begeleiding en hulp horen bij de hulpgroep, zij krijgen meer hulp en extra instructie aan de groepstafel in de klas.

Ook tijdens het zelfstandig werken wordt ingespeeld op de verschillen in behoeften en mogelijkheden. Door te werken met de weektaak wordt het mogelijk om het leerstofaanbod af te stemmen op alle kinderen. Wanneer blijkt dat extra ondersteuning in de groep onvoldoende groei oplevert dan kan onze RT’er nog extra hulp bieden buiten de groep.

Aan de start van ieder blok wordt er door de leerkracht een blokplan gemaakt, hierin staan de doelen waar de groep het komende blok aan zal werken. Op basis van eerdere gegevens en observaties van de leerkracht worden de kinderen ingedeeld op bovenstaande niveaus. Zo wordt er direct ingespeeld op de onderwijsbehoeften van uw kind en wordt er ook op papier verantwoord hoe we de zorg invullen. Tijdens rapportgesprekken en of tussentijdse gesprekken wordt u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind.

Soms hebben leerlingen meer begeleiding nodig van de leerkracht om goed te kunnen ontwikkelen.  Hiervoor kunnen uiteenlopende redenen zijn.

  • Uw zoon of dochter heeft bijvoorbeeld behoefte aan meer uitdaging.

  • Uw zoon of dochter heeft meer ondersteuning nodig om de leerstof eigen te maken.

  • Uw zoon of dochter heeft een kortere uitleg nodig, of juist een langere met meer plaatjes.

  • Uw zoon of dochter heeft meer oefening en herhaling nodig om zich stof eigen te maken.

  • Uw zoon of dochter heeft meer bevestiging nodig om het zelfvertrouwen te vergroten.

  • Et cetera.

Genoemde voorbeelden kunnen gesignaleerd worden door u als ouder of door de groepsleerkrachten die hiervoor eigen observaties combineren met het leerlingvolgsysteem.

In deze situatie past de leerkracht eerst het handelen in de klas aan. Vaak is dit voldoende en is dit een plezierige manier van werken omdat de situatie beter afgestemd raakt op de behoeften van de leerling. Soms blijkt echter dat het aanpassen van het handelen in de klas niet voldoende werkt of niet het gewenste resultaat oplevert. Dan gaat de leerkracht in gesprek met de intern begeleider. In gesprek met haar wordt gekeken naar de mogelijkheden en behoeften van de leerling en wordt een plan opgesteld voor een periode van zes tot acht weken. Dit noemen een handelingsplan. Dit plan wordt vanzelfsprekend vooraf en na afloop met u besproken.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid op De Kamperfoelieschool. De ondersteuning, begeleiding en professionalisering van leerkrachten en het ondersteunen en adviseren van de directeur bij het opstellen van het zorgbeleid horen tot de kerntaken van de intern begeleider.

Naar school
Vanaf de vierde verjaardag van uw zoon of dochter is hij of zij van harte welkom bij ons op school. In groep 1 wordt gestart met een uitgebreide wenprocedure waarvan een gesprek met de groepsleerkracht deel uitmaakt. In dit gesprek wordt er onder andere gevraagd naar de dingen die uw kind goed kan, die hij of zij leuk vindt en wat uw zoon of dochter nog moeilijk vindt. De informatie over uw kind maakt een positieve start in groep 1 gemakkelijker, de leerkracht kan direct aansluiten bij wat uw kind nodig heeft. Tijdens de wenperiode zal de leerkracht u met regelmaat op de hoogte houden van hoe het wennen verloopt. Na afloop van de wenperiode, die veelal een week of 6 duren zal, volgt een gesprek met de groepsleerkracht over het verloop en het vervolg vanaf dat moment.

Vanaf het moment dat leerlingen onze school betreden zullen wij hen systematisch volgen. Hiervoor gebruiken wij diverse observatie en signaleringssystemen.

Kleuterbouw
In de kleuterbouw maken leerkrachten gebruik van de methode Onderbouwd om leerlingen te volgen, begeleiden en uit te dagen. Onderbouwd is een methode bestaande uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen leren door te DOEN. Het uitgangspunt van ons kleuteronderwijs is spelend leren. Samen met de kinderen wordt een nieuw thema helemaal vormgegeven en opgebouwd. Dit zorgt voor grote betrokkenheid bij leerlingen. Bij spelend leren wordt een uitdagende leeromgeving gecreëerd waarin ruimte is voor optimale ontwikkeling, door begeleiding van de leerkracht worden de aangeboden leerdoelen en vaardigheden eigen gemaakt tijdens het spel in de verschillende hoeken.

Naast Onderbouwd wordt het Kanjer advies en volgsysteem (KANVAS) ingezet om de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen extra te volgen. Deze lijsten worden door de groepsleerkracht 2 keer per jaar ingevuld en besproken tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleider. Waar nodig zullen de uitkomsten ook met de ouders/verzorgers worden besproken.

Groep 3 t/m 8
Kennis en vaardigheden (cognitief)
Vanaf groep 3 vormen de diverse methoden de basis van het onderwijs. Alle leerlingen worden binnen de methoden gevolgd door middel van toetsen, dictees en observatielijsten. Deze resultaten worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem.

Wij maken gebruik van het IEP leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van alle leerlingen te monitoren. Twee keer per jaar worden er toetsen afgenomen waarvan de resultaten te vergelijken zijn met de leerlingpopulatie in Nederland en met de andere kinderen op school. Maar nog belangrijker, bij IEP staat de individuele groei van kinderen voorop. Er wordt altijd gekeken naar de persoonlijke groei van uw kind.

In groep 8 maken alle leerlingen de ROUTE8 in april, dit is een adaptieve digitale eindtoets. Daarnaast nemen we in oktober de drempeltoets af en in november de ADIT. Al deze gegevens bij elkaar zorgen ervoor dat we veel data verzamelen om een zo passend mogelijk advies te kunnen geven richting het voortgezet onderwijs.

Sociaal emotioneel
Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van het Kanjer advies en volgsysteem. 2 keer per jaar vullen de groepsleerkrachten een vragenlijst in voor alle kinderen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen. Vanaf groep 5 vullen ook leerlingen een vragenlijst in over het eigen welbevinden.

Tevens gebruik wij de SIDI-3 om meer en hoogbegaafdheid te signaleren door middel van observaties. Door niet slechts gebruik te maken van toetsresultaten als signalering van meer en hoogbegaafdheid zijn wij in staat om leerlingen die op resultaat niet opvallen toch te bieden waar zij behoefte aan hebben.

De resultaten van bovengenoemde volgsystemen en natuurlijk de observaties van de groepsleerkrachten zullen in 2 rapporten verwerkt worden en op 3 momenten in het schooljaar tijdens het oudergesprek met je besproken worden. Tussentijds met een leerkracht overleggen is natuurlijk altijd een mogelijkheid, hiervoor kan je een afspraak maken met de leerkracht.

Mariska van der Woude
Intern begeleider van
De Kamperfoelieschool

Link

Wil je meer weten over de methode Onderbouwd voor de kleuters?

Link

Lees hier meer over het Kanjer advies en volgsysteem KANVAS.

Link

Meer informatie over het CITO leerlingvolgsysteem.

Link

In hier vind je informatie over de inhoud en het doel van de NIO-toets, over de afname en het resultaat.