aanmelden

aanmelden

Op de Kamperfoelieschool is in principe elk kind welkom mits de ouders/verzorgers de grondslag van de school respecteren. Dat past ook goed bij het openbare karakter van onze school. Aanmelden van vierjarigen of tussentijds in te stromen kinderen vindt in de regel plaats na een kennismakingsgesprek en rondleiding met de schoolleiding.

Wij hanteren als algemene regel dat broertjes of zusjes van een zittend kind in principe ook aangenomen worden, indien tijdig aangemeld. Uitgezonderd de situatie dat er een wachtlijst voor de betreffende groep is of het kind op andere gronden geweigerd dient te worden.

Bij kennismaking besteden we in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • De missie en visie van de school; van de ouders wordt gevraagd de uitgangspunten van de school tenminste te respecteren;
  • De identiteit van de school die ouders dienen te respecteren en de wijze waarop hieraan vorm wordt gegeven;
  • De wijze waarop het onderwijs georganiseerd is, zoals beschreven in de schoolgids.

Voor leerlingen met aanvullende ondersteuningsbehoefte kan een aangepaste procedure gelden. Zie hiervoor de toelatingsprocedure in de schoolgids.

Inschrijving kan worden geweigerd in de volgende gevallen:

  • Als de ouders de identiteit en de vormgeving niet respecteren;
  • Als de ouders aangeven dat de kinderen niet mee mogen doen met de activiteiten die gerelateerd zijn aan de identiteit van de school;
  • Indien er, onder andere op grond van het onderwijskundig rapport, het intakegesprek of het advies van de peuterspeelzaal gegronde redenen zijn om te verwachten dat het kind het onderwijs op school niet kan volgen en/of meer zorg of voorzieningen nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan bieden;
  • Indien er door de directie van de school een tijdelijke inschrijvingsstop voor een groep is afgekondigd, omdat de groep te groot is of omdat de waarborg van kwaliteit in de zorg in het geding komt. Op de Kamperfoelieschool hanteren we in de regel maximaal 23 kinderen per groep.
  • Indien uw kind op meerdere scholen aangemeld is.

Inschrijfformulier
U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. Wij besluiten binnen 6 weken na aanmelding of we over kunnen gaan tot inschrijving. Voor het schooljaar 2023-2024 hanteren wij een wachtlijst voor groep 4, 5 en 7,  het is voor deze groepen niet mogelijk uw kind direct in te schrijven voor plaatsing.

Het inschrijfformulier ontvangt u na het kennismakingsgesprek.

Kamperfoelieschool logo

Een afspraak voor een kennismakingsgesprek
en een rondleiding door de
school kun je maken via 

035 52 52 561 of
info@kamperfoelieschool.nl