schoolplan

schoolplan

Iedere 4 jaar maar de school een nieuw plan, dit is in feite de koers voor de komende jaren. Hierin staan onze ambities beschreven. Dit schoolplan is altijd opgesteld samen met leerkrachten en de MR.

 Vanuit dit meerjarenplan wordt een jaarlijks plan gemaakt met gerichte doelen voor het komende schooljaar.

In het schooljaar 2023-2024 werken we op de Kamperfoelieschool aan de volgende doelen:

Een toekomstbestendig curriculum
Wij maken een eerste stap om ons onderwijs anders te kunnen organiseren. We zijn dit jaar tevreden als leerkrachten hun kennis vergroten over de leerlijnen, ze geven instructies passend bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen en leerlingen maken werk dat past bij hun niveau en capaciteiten.

Het team gaat zich verdiepen in het belang van de moedertaal van leerlingen in het onderwijs. We stellen een plan van aanpak om toe te werken naar een taalvriendelijke school. In voorbereiding op het anders organiseren van ons onderwijs willen we dit jaar 2 thema’s van wereldoriëntatie schoolbreed aanbieden, daarnaast zijn er 2 cyclussen van 4 weken waarin groepsdoorbroken creatieve lessen worden gegeven.

Digitale geletterdheid wordt door de overheid als verplicht onderdeel van het onderwijs gezien, op de Kamperfoelieschool hebben we hier in het verleden al veel aandacht aan besteed. Dit schooljaar zullen wij een visie op digitale geletterdheid en een onderwijsplan schrijven.

Leren van en met elkaar
Op de Kamperfoelieschool zoeken we steeds naar manieren waarop collega’s zoveel mogelijk van en met elkaar kunnen leren, daarnaast willen we dat zoveel mogelijk van onze werktijd toekomt aan de leerlingen. Onnodig lang vergaderen past niet bij deze visie. Daarom starten we in het schooljaar 2023-2024 met een overlegstructuur waarin we wekelijks een bordsessie hebben van 15 minuten, hierin worden onze doelen en de voortgang besproken. Verder hebben we eens in de 6 weken een werksessie waarin we onderwijsinhoudelijk met elkaar aan het werk gaan. Tijdens deze werksessies wordt dan bijvoorbeeld gewerkt aan de blokplannen waarin de opvallendheden van de lessen worden bijgehouden en we zo ons onderwijs steeds aan laten sluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen.

We gaan een teamscholing volgen om onze kennis van taalverwerving bij NT2-leerlingen te vergroten. Bij leren van en met elkaar willen we ouders ook betrekken. Daarom zijn er  twee moment voor ‘een kijkje in de klas’. Er worden twee weken gepland op de jaarkalender waar ouders zich kunnen inschrijven voor het volgen van een les in de klas van hun kind. Zo zien zij hoe er gewerkt wordt, hoe een les gaat op school en wat er van hun kind verwacht wordt op school.

We gaan een vast moment in de week onder schooltijd organiseren waarin de woorden van LOGO3000 worden aangeboden aan ouders van groep 1-2 die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Op deze manier hebben zij al voorkennis opgedaan en kunnen zij hun kind thuis begeleiden in het leren van nieuwe woorden.

 De wereld in onze school & onze school in de wereld
Voor iedereen in onze omgeving is onze doorgaande lijn in de school als oefenplaats voor burgerschap en onze bijbehorende vieringen zichtbaar. Zo willen we breder dan onze school uitdragen wat wij zo belangrijk vinden namelijk onderling ontmoeten, trots zijn met onze onderlinge verbondenheid in diversiteit. We hebben vaste vieringen op onze school en verwachten dat alle kinderen meedoen aan deze vieringen. Dit is terug te lezen in het visiedocument ‘Burgerschap op de Kamperfoelieschool’.

Iedere leerling komt met een eigen verhaal de school binnen, dit zijn vaak fijne verhalen maar helaas niet altijd. Door ons te scholen in traumasensitief onderwijs leren we het verhaal van onze leerlingen beter begrijpen en daar op een goede manier op te reageren.

Persoonlijke verbondenheid
We zijn een professioneel, collegiaal en betrokken team. Dit is zichtbaar doordat we dezelfde taal spreken op professioneel vlak, zowel onderling, als naar leerlingen en ouders.Op de tevredenheidsonderzoeken is terug te zien dat ouders zich meer verbonden voelen bij de school, dat zij door de leerkrachten betrokken worden bij het onderwijs van hun kinderen. Dit realiseren we door bovenstaande thema’s maar ook door binnen het team met elkaar in gesprek te blijven over onze professionele houding.