klachtenregeling

klachtenregeling Kamperfoelieschool en Talent Primair

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen.
Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.
Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne contactpersoon (ICP) op school. De ICP luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon (EVP) voor verdere begeleiding in de klachtenprocedure.

De ICP is door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.
Elke ouder of kind kan op hem of haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of durft te praten of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersoon bij ons op school is:
Curt von Michaelis te bereiken via 035 5252561 of cvmichaelis@kamperfoelieschool.nl.

Als het nodig mocht zijn, wordt u met uw klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. De EVP is geheimhoudingsplichtig. De externe vertrouwenspersonen zijn:

• Hans van Holland (h.vanholland@cedgroep.nl)
• Sonja Deutz (s.deutz@cedgroep.nl)

Beiden zijn als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon werkzaam bij de CED- groep. Ze zijn ook bereikbaar via:

E evp@cedgroep.nl
T 010 4071599
W www.cedgroep.nl

Kamperfoelieschool logo

Het bestuur heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie voor Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs. Op de website van het bestuur www.talentprimair.nl/contact/klachten
staan de klachtenprocedure en het klachtenschema beschreven.

Indien het bovenstaande niet voldoet, kunt u zich wenden tot de landelijke commissie onderwijsgeschillen. De procedure hiervoor vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl