leerlingenzorg

leerlingenzorg

In augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd met als doel dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt hierbij: ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’. Met de invoering van Passend onderwijs hebben de scholen een zorgplicht gekregen.  Dit betekent dat wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, de school verplicht is om die ondersteuning te verzorgen.  De school moet altijd onderzoeken of zij de benodigde ondersteuning kan bieden. Dit geldt zowel voor nieuwe leerlingen als voor de leerling die al op school zit. Als blijkt dat wij als school niet zelf het juiste aanbod kunnen bieden, dan zoeken wij samen met u als ouder naar een plek in ons samenwerkingsverband waar dit aanbod wel aanwezig is. 

Het uitgangspunt van onze school ten aanzien van Passend Onderwijs is dat wij een open houding hebben naar alle leerlingen die worden aangemeld. In dit SOP kunt u lezen hoe wij de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een passend aanbod willen geven op onze school en op welke wijze wij dit organiseren. 

 Wij beschrijven de ondersteuningsmogelijkheden binnen de eigen groep, de (extra)ondersteuningsmogelijkheden op schoolniveau en de inzet van deskundigen. Wij nemen u mee in de werkwijze van het samenwerkingsverband en de mogelijkheden die het de scholen biedt bij de invulling van passend onderwijs.

Wij beschrijven onze mogelijkheden en ambities maar ook de grenzen. 

 Dit  SOP is geschreven door de directie in samenspraak met de intern begeleider en het team. Vervolgens is het SOP aangeboden aan de MR voor advies. De definitieve versie van het SOP is verzonden aan het bestuur. Het bestuur draagt er zorg voor dat het SOP wordt aangeleverd bij SWV Unita.

Samenwerkingsverband Unita
Als er leer- en / of gedragsproblemen ontstaan bij kinderen, kunnen we hulp inroepen van Unita. Er wordt in voorkomende gevallen een muldidisciplinair overleg (MDO) aangevraagd, in overleg met de ouders / verzorgers.

Unita ziet ouders als ervaringsdeskundigen bij het beantwoorden van vragen over de aanpak van hun kind. Zij kennen hun kind het langst en het best, zij weten wat werkt en wat niet. Deze kennis is waardevol voor de school. Ouders kunnen het onderwijs aan hun kind ondersteunen. De rol van ouders is dus cruciaal in het onderwijs. In het traject van het MDO wordt dan ook veel aandacht geschonken aan de samenwerking met de ouders. De ondersteuningsmogelijkheden van de ouders zijn van groot belang als een leerling extra onderwijsbehoeften heeft. Wat kunnen ouders bieden en waarbij hebben ze eventueel behoefte aan ondersteuning?

Bekijk de site www.swvunita.nl voor meer informatie.