medezeggenschapsraad

medezeggenschapsraad

De wet op de medezeggenschapsraad schrijft voor dat iedere basisschool een medezeggenschapsraad (MR) heeft. De MR is wat de naam zelf al zegt: een raad voor medezeggenschap, voor inspraak. Via de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt.  In de MR wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolbeleid, de verandering van schooltijden, de lesmethodes, de ouderbijdrage en de kwaliteit van het onderwijs. De MR streeft een sfeer van openheid na op een democratische manier. Zo kunnen alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop reageren.

De MR bestaat voor de ene helft uit leerkrachten en voor de andere helft uit ouders van leerlingen van de school. De leden nemen zitting in de MR voor de duur van drie jaar.

GMR
De MR zorgt ook voor een afvaardiging naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is de medezeggenschapsraad van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (Talent Primair), waarbij De Kamperfoelieschool is aangesloten. Hier wordt het schooloverstijgende beleid van de scholen gezamenlijk geformuleerd en geaccordeerd. Alle scholen van Talent Primair zijn met 1 lid vertegenwoordigd in de GMR.

Openbaar
De MR vergadert ongeveer 9 keer per schooljaar en indien gewenst worden extra vergaderingen gehouden. De vergaderingen zijn openbaar. Zowel ouders als personeel zijn welkom om de vergadering bij te wonen en kunnen zelf onderwerpen aandragen via één van de MR-leden. De onderwerpen moeten een gemeenschappelijk schoolbelang hebben.

Wil je een onderwerp besproken hebben en/of wil je een vergadering bijwonen, neem dan contact op met één van de onderstaande leden of stuur een mail naar mr@kamperfoelieschool.nl
De notulen van de vergaderingen zijn ook openbaar, mocht u deze willen inzien dan kunt u een mail sturen naar het bovenstaande mailadres.

Samenstelling
De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Namens de oudersNamens de school
Marleen TatalasMagda WienLeerkracht groep 7
Marjolein DeteringSaskia Oe

Leerkracht taalklas
Kamperfoelieschool logo

Wil je een onderwerp besproken hebben en/of wil je een vergadering van de MR bijwonen, neem dan contact op met één van de onderstaande leden of een mail sturen naar 
mr@kamperfoelieschool.nl

Kamperfoelieschool logo

Magda

Kamperfoelieschool logo

Saskia