Privacy statement

De Kamperfoelieschool

De Kamperfoelieschool gaat zorgvuldig om met uw privacy en die van de kinderen. Informatie over u wordt op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In dit document wordt het Privacy Statement van De Kamperfoelieschool uiteengezet. We raden u daarom aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

 1. De Kamperfoelieschool

De Kamperfoelieschool is een Openbare Basisschool die onderdeel uitmaakt van Stichting Talent Primair (Stichting Basisonderwijs Gooi- en Vechtstreek) in Huizen. De Kamperfoelieschool is gevestigd aan
Delta 37-39, 1273 LC in Huizen.

2. Informatieverzameling en –verwerking door De Kamperfoelieschool

2.1 Contactinformatie

Indien u zich als bezoeker van de website een aanvraag- of contactformulier invult op de website of anderszins contact opneemt met De Kamperfoelieschool, verstrekt u contactinformatie aan de school. De Kamperfoelieschool slaat uw contactinformatie op op haar servers. Deze contactinformatie kan onder meer bestaan uit NAW (Naam, Adres en Woonplaats) gegevens, uw e-mailadres. De gevraagde contactinformatie kan van tijd tot tijd veranderen.

2.2 Automatisch Gegenereerde Informatie

De Kamperfoelieschool verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. De Kamperfoelieschool kan ook derden, zoals Google Analytics, verzoeken deze informatie voor haar te verzamelen en te verwerken. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt en cookies. Onder punt 3 wordt uitgelegd wat cookies zijn.

3. Cookies

Bij het aanbieden van haar website en haar diensten maakt De Kamperfoelieschool gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van de website en/of de diensten te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende bezoek geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die de website biedt of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructie of de Help functie raadplegen.

 4. Informatiegebruik door De Kamperfoelieschool

4.1 Doeleinden

De Kamperfoelieschool zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

– om de website aan te bieden;

– om u informatie toe te zenden;

– om geanonimiseerde statistische gegevens op te (laten) stellen en de dienst te beveiligen;

– om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

4.2 Gebruik door De Kamperfoelieschool

De Kamperfoelieschool gebruikt de hierboven bedoelde automatisch gegenereerde informatie voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging van de website. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

4.3 Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal De Kamperfoelieschool uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, verkopen en/of verhuren voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). De Kamperfoelieschool kan uw gegevens wel vertrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan De Kamperfoelieschool uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

4.4 Gebruik door derden: Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Bescherming persoonlijke gegevens

De Kamperfoelieschool zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verantwoordelijkheid van De Kamperfoelieschool

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. De Kamperfoelieschool heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website van De Kamperfoelieschool zijn verkregen. De Kamperfoelieschool accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

7. Wijzigingen Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

8. Contact

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement of suggesties ter verbetering dan kunt u een e-mail sturen aan info@kamperfoelieschool.nl

9. Verwante documenten

Dit document houdt verband met het Privacy Protocol dat bij aanmelding van leerlingen door ouders wordt ondertekend. Deze privacy documenten worden door de MR geaccordeerd.

10. Klachten

Als er klachten zijn over de privacy, verzoeken wij u contact op te nemen met de directie van de school. Voor het indienen van een officiële klacht, verwijzen we naar de klachtenprocedure zoals deze staat beschreven in de schoolgids van De Kamperfoelieschool en zoals deze is te vinden op de website van stichting Talent Primair.

11. Accordering

Dit Privacy Statement is door de MR geaccordeerd in juni 2015. Bij wijzigingen in het Privacy Statement zal de MR instemming worden gevraagd.